Voorzitter

Voorzitter 2023-2024

Rebecca Glasmacher

De Voorzitter is het hoofd van het bestuur en het externe gezicht van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de interne bestuurssamenwerking en de contacten met belangrijke partijen binnen de universiteit, waaronder Louis Visscher en Mark de Mooij (de coördinatoren van de dubbelprogramma's), personen binnen de aangesloten faculteiten en andere studieverenigingen. Daarnaast zit de Voorzitter de bestuursvergaderingen en de ALV’s voor. Tevens is de Voorzitter dit jaar verantwoordelijk voor de Eurekaweekcommissie.

Contact: voorzitter@induplo.nl

Taken:

 • vertegenwoordigt de belangen van de vereniging en haar leden zowel in het formele als in het informele circuit;
 • onderhoudt contact met de drie faculteiten: RSM, ESL en ESE;
 • ziet toe op de naleving en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • leidt de ALV’s en de bestuursvergaderingen;
 • legt verantwoording af over het functioneren van het bestuur;
 • woont het Studieverenigingenconvent van ESE bij en onderhoudt contact met de voorzitters van de JFR, EFR en STAR;
 • vertegenwoordigt In Duplo bij Interfaculty Rotterdam;
 • vertegenwoordigt In Duplo bij alumnivereniging Ex Duplo;
 • onderhoudt contact met de Beleidsadviescommissie en de Raad van Advies;
 • onderhoudt contact met de studievoorlichter, de Universiteits- en Faculteitsraden;
 • draagt zorg voor het oplossen van eventuele problemen binnen het bestuur, binnen de vereniging of gerelateerd aan de vereniging;
 • zal termijnen en deadlines bewaken en waar nodig ertoe bijdragen dat deze gehaald worden;
 • stelt een jaarverslag op aan het eind van het academisch jaar;
 • Is verantwoordelijk voor de Eurekaweekcommissie.
Sluiten