Economie en Fiscaal Recht

Voor meer informatie over een voorbeeld van het studiepad en een jaarindeling van de dubbelstudie Economie en Fiscaal Recht, zie hier:

Vrijstellingen

Juridische studie (aanvragen bij Examencommissie van Erasmus School of Law via online formulier)

  • Het vak Inleiding fiscaal recht uit het B1 wordt vrijgesteld aan Dubbelstudie-studenten die in hun economische studie het vak Fiscale economie hebben gehaald. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het vak Fiscale economie hebt gehaald.
    NB: omdat het vak Fiscale economie geen onderdeel uitmaakt van het curriculum van de bacheloropleiding International Bachelor in Economics and Business Economics (IBEB) krijgen Dubbelstudie-studenten die IBEB doen, geen vrijstelling voor Inleiding fiscaal recht uit de juridische studie.
  • Dubbelstudie-studenten die de studie Fiscaal Recht doen in plaats van de studie Rechtsgeleerdheid, kunnen op basis van een afgerond B1 van de economische studie vrijstelling aanvragen voor het vak Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen.
  • Aan het begin van de B3 van de juridische studie staat een minor ingepland. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het afgeronde B1 van de economische studie.

Template voor de in te vullen toelichting van het verzoek voor vrijstelling:

Inleiding Fiscaal Recht

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik onder andere het bachelorvak Fiscale Economie (4 ECTS), zoals dat in Bachelor 2 van de studie Economie en Bedrijfseconomie gedoceerd wordt, met een voldoende afgesloten. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik dit vak inderdaad behaald heb. Ik heb het betreffende vak gemarkeerd. Op grond hiervan vraag ik een vrijstelling aan voor het B1-vak Inleiding Fiscaal Recht (7 ECTS).

Minor Rechtsgeleerdheid

Sinds het collegejaar ]beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn eerste bachelorjaar van de studie Economie en Bedrijfseconomie behaald. Om mijn bachelordiploma Fiscaal Recht aan te vragen, heb ik echter een vrijstelling nodig voor mijn minor uit Bachelor 3 (15 ECTS). Bij dezen vraag ik u om hiervoor vrijstelling te verlenen op basis van mijn behaalde eerste bachelorjaar Economie en Bedrijfseconomie. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik mijn eerste bachelorjaar Economie en Bedrijfseconomie inderdaad behaald heb.

 

Economische studie (aanvragen bij Examenadministratie Erasmus School of Economics via deze link)

  •  Je mag op basis van je B1 van de juridische studie vrijstelling aanvragen voor de eerste drie blokken uit je B3 van de economische studie. Je hoeft in dat B3 dan alleen je werkcollege en je bachelorthesis te doen, alsmede het vak Filosofie van de economie. Bij je verzoek moet je duidelijk aangeven dat je een Dubbelstudie-student bent. Stuur een bewijs van het behalen van je B1 van de juridische studie mee. Bij studenten die de volledige vrijstelling van 36 EC (studiepunten) benutten, wordt geen specialisatie op het bachelordiploma vermeld; zij doen het zgn. ‘vrije bachelor’. Studenten die wel de vrijstelling benutten voor de minor en de keuzevakruimte, maar die in blok 3, 12 EC aan majorvakken doen (in plaats van daar ook vrijstelling voor te benutten), krijgen wel hun specialisatie op het bachelordiploma vermeld. De keuze voor 24 of 36 EC vrijstelling heeft geen invloed op de toelating tot de masterprogramma’s van Erasmus School of Economics.
    Let op: wanneer je de Dubbelstudie-vrijstelling aanvraagt bij de Examencommissie, ontvang je altijd toestemming voor een vrijstelling met de maximale omvang van 36 EC. Je beslist zelf hoeveel EC je hiervan wil gebruiken.

NB: sommige B3-werkcolleges of masteropleidingen hebben voorkennisadviezen, die inhouden dat de stof van bepaalde B3-vakken als bekend wordt verondersteld. Het wordt in dat geval dringend aanbevolen de betreffende vakken in het B3 te volgen, in plaats van er vrijstelling voor aan te vragen.

Het blijkt dat de majorvakken toch vaak gevolgd worden door dubbelstudenten omdat dit een goede voorbereiding is voor je master. Bovendien staat het goed een volledige major op je diploma te hebben staan, zeker wanneer je in dat betreffende vakgebied gaat solliciteren. Je kunt dan immers je affiniteit met dat vakgebied aantonen. Het is je eigen keuze of je deze ruimte vrijstelt.

Template voor de in te vullen toelichting van het verzoek voor vrijstelling:

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn B1 van de studie Fiscaal Recht behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de minor, de keuzeruimte en de 3 majorvakken. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop U kunt nagaan dat ik mijn B1 Fiscaal Recht inderdaad behaald heb.

Sluiten