Toelating

De Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law hebben besloten om met ingang van het collegejaar 2002-2003 niet langer alle VWO-scholieren die aan het dubbelprogramma Economie willen deelnemen, zonder meer toegang te verlenen tot de extra faciliteiten van het programma. Alleen VWO-afgestudeerden die op hun VWO-diploma een gemiddeld eindcijfer hebben gehaald van een 7.0 of hoger, worden tot die faciliteiten toegelaten (het gemiddelde wordt bepaald op basis van de afgeronde cijfers voor alle vakken uit het gemeenschappelijk deel, alle vakken uit het profieldeel (ongeacht het profiel) en het keuzevak met het hoogste cijfer). Bij de opzet van de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde in 2017 is besloten eenzelfde toelatingseis te hanteren.

Uit studiegegevens van de afgelopen jaren blijkt dat studenten met een VWO-cijfer van lager dan een 7.0 slechts een zeer kleine kans op succes in het mr.drs.-programma hebben. De meeste van deze studenten stoppen in de loop van het eerste jaar met het programma. De tijd en energie die deze studenten in de ene studie hebben gestoken is ten koste gegaan van de andere studie. Hierdoor bestaat het risico dat ze niet voldoen aan het Bindend Studieadvies (BSA) en dus met de studie moeten stoppen.

Als je niet aan de 7.0-norm voldoet maar wel het dubbelprogramma Economie/Bedrijfskunde en Recht wilt volgen, dan begin je in je eerste jaar alleen met de economie- of bedrijfskundestudie. Als je daar aan het BSA van Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde voldoet, dus alle 60 ECTS uit het eerste jaar hebt behaald, dan kun je vanaf het tweede jaar alsnog bij het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken. Als je in het tweede jaar wilt instromen zal je een gewogen gemiddelde van minimaal 7.0 moeten hebben gehaald voor de enkele studie van het eerste jaar.

Sluiten